مشخصات کتابخانه و کتابدار

استان: واحد:
مقطع: جنسیت:
مدرسه:    
نام کتابدار: نام خانوادگی کتابدار:
میزان تحصیلات: رشته تحصیلی:
وضعیت استخدامی: نوع همکاری:
عنوان پست سازمانی بر اساس حکم یا قرارداد:    
میزان ساعات فعالیت، به عنوان کتابدار در یک هفته(ساعت): غیر از فعالیت کتابخانه ای متصدی پست دیگری می باشید؟ ذکر شود.
شماره همراه: شماره محل کار:
آیا مدرسه کتابخانه مستقل دارد؟ دسترسی و استفاده از منابع و پایگاه های اطلاعاتی:
سالن مطالعه: کتابخانه مجهز به اینترنت می باشد؟
تعداد کتب موجود (بدون تکرار) در کتابخانه: تعداد کتب موجود  (با تکرار)در کتابخانه:
فضای اختصاص یافته برحسب مترمربع: ساعات کار و خدمات رسانی کتابخانه:
نام نرم افزار مورد استفاده در کتابخانه:  
عناوین  اشتراک نشریات و فصلنامه ها: