پرسش و پاسخ

متن سوال: الف) پژوهش تاریخی است. ب) پژوهش زمینه یابی است. ج) پژوهش عملی است. د) پژوهش مشارکتی است.

هنوز پاسخی برای این سوال ارسال نشده است