پرسش و پاسخ

متن سوال: در مدارس ابتدایی برای رشد و نبوغ فکری دانش اموزان تنها ایجاد انگیزه کافیست؟

ارسال کنندهمتن پاسختاریخ ارسال
مدیریت امور پژوهشی سازمانسلام ،خیر باید دانش آموزان را درگیر مسائل کرد و مسئله علمی رو مطرح و از بچه ها ایده بگیریم بازی های مشارکتی و فکری نیز مفید می باشد .1398/08/08