فراخوان جشنواره دانش آموزی ابن سینا

1-ترویج روحیه و فرهنگ پژوهش در دانش آموزان

2- آشناسازی دانش آموزان با فضای کسب و کار و روش های کاربردی ساختن علوم مختلف

برگزاری کارگاه های آموزشی
برگزاری کارگاه های یک روزه آموزش رباتیک در سیزدهمین دوره مسابقات ربوکاپ از تاریخ 14 تا 18 فروردین ماه 1397
12