روایت روزنامه فرهیختگان از ششمین جشنواره مخترعان دانشگاه آزاد اسلامی: بیشترین جایزه برای مخترعان سازمان سما
ششمین جشنواره مخترعـان دانشـگاه آزاد اسلامی و هـشتـمیــن جشـنواره رویـش بنیادهـای نخبـگان پهنـه دماونـد
فراخوان شرکت در جشنواره علم برای همه

شما امسال در جشنواره چه اثری از خود به یاد خواهید گذاشت ….


ثبت نام ‏دانش آموختگان سرآمد‏ سمایی

ثبت نام ‏دانش آموختگان سرآمد‏ سمایی
 
 مراحل ثبت اختراع

پرسش: اختراعی دارم که می خواهم ثبتش کنم ولی مراحل ثبت اختراع را نمی دانم لطفا راهنماییم کنید.

 http://www.bmn.ir سایت بنیاد ملی نخبگان

پاسخ:  ثبت اختراع در جهان به دو طریق صورت می گیرد:
12